0473 93 62 78


0473 93 62 78


Privacy Bescherming


Privacy bescherming

Wielkse.be Belgium draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving. Wij raden je aan om ons privacybeleid en cookiebeleid goed door te nemen, samen met de algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten.

Privacybeleid

Wielkse.be Belgium draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder ondermeer de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.

Wij raden je aan om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met de algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten, op alle bezoekers van onze websites en gebruikers van onze mobiele applicaties. Het is mogelijk dat er voor deze specifieke diensten en producten bijkomende voorwaarden van toepassing zijn.

Door onze website en onze mobiele applicaties te gebruiken of door gebruik te maken van de producten en diensten je aangeboden door Wielkse.be Belgium of door deel te nemen aan onze acties, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Wielkse.be Belgium persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon
(hierna "Gegevens") zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onder "verwerking" wordt verstaan een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Gegevens of een geheel van Gegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is Wielkse.be Belgium Heirbaan 235, 9220 Hamme België met ondernemingsnummer BE 0646.651.290 (hierna 'Wielkse' of 'Wielkse.be Belgium').Wielkse.be Belgium heeft binnen zijn onderneming een functionaris voor de gegevensbescherming aangeduid, zijnde Gunter Wiels. Bij enige vragen kan je steeds contact met hem opnemen via: moc.liamg%40sleiw.retnug

Voor de uitoefening van je rechten vragen wij je echter om eerst de mogelijkheden voorzien in artikel 5 te benutten.

2. Veiligheid en vertrouwelijkheid Wielkse.be Belgium verbindt zich ertoe om alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde Gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens. Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Wielkse.be Belgium onder meer encryptie van de communicatie tussen de server en je computer, fire walls, anti virus scans, toegangscontrole, logs, back ups, ...

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot je Gegevens is beperkt en toegang wordt enkel en alleen gegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Indien Wielkse.be Belgium met onderaannemers werkt voor de uitvoering van de verschillende diensten en producten die zij aanbiedt, sluit zij met deze onderaannemers de nodige overeenkomsten af teneinde ter bescherming van je gegevens te bewerkstelligen. Daarenboven hebben wij de nodige beleidslijnen en procedures geïmplementeerd binnen onze organisatie en hebben wij een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Je kan zijn contactgegevens hierboven terugvinden.

3. Verzameling van Gegevens

Je Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:
je je registreert en een Wielkse.be Connect-account aanmaakt,
je een (online) formulier invult jeu deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door Wielkse.be Belgium, al dan niet online, gebruik maakt van onze diensten en producten, al dan niet online, je een bestelling plaatst of aankopen doeteen bestelling wordt gevalideerd en verstuurd, je je abonneert op een nieuwsbrief, je vrijwillig je cv doorstuurt, je je Wielkse.be Bonus Card gebruikt, u gebruik maakt van het My Invoice-programma, je deelneemt aan enquêtes, enzovoort.
Wielkse.be Belgium kan je Gegevens rechtstreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover je hiertoe je toestemming hebt gegeven. Wielkse.be Belgium, verzamelt volgende categorieën van Gegevens:
administratieve gegevens en contactgegevens: hiermee kunnen wij je identificeren, contact met je opnemen of de diensten uitvoeren waar je een beroep op doet. Bijvoorbeeld: naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, e-mailadres , Wielkse.be
Gegevens over je aankoopgedrag en Gegevens aangeleverd door het gebruik van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld: de aankopen die je hebt gedaan, in welke winkel je je aankopen het meest verricht, ... Wij gebruiken deze Gegevens onder meer om je als klant een betere en eventueel gepersonaliseerde ervaring te bieden en om je specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties te kunnen voorstellen Indien je onze websites of mobiele applicatie gebruikt, verzamelen wij eveneens informatie over je online gedrag (vb kijkgedrag).
Gegevens aan geleverd door derden, zoals bijvoorbeeld je gezinssamenstelling, adres verificatie;
Bepaalde technische Gegevens: bijvoorbeeld: IP-adres, lokalisatiegegevens...
Gegevens die je onze rechtreeks aanlevert wanneer je een klacht indient of indien je ons contacteert met bepaalde vragen

4. Verwerking van Gegevens

Wielkse.be Belgium verwerkt je Gegevens voor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden en zal je gegevens niet verwerken op een met die doeleinden onverenigbare wijze. Wielkse.be Belgium kan je gegevens voor volgende doeleinden verwerken:

Het aanbieden van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden diensten. Dit betekent dat Wielkse.be Belgium je gegevens verwerkt om zijn aanbod van producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren. Dit omvat onder meer: het vragen van feedback over onze producten en diensten, Gegevens die wij bekomen via je contacten met onze helpdesk en klantendienst,...

We kunnen je gegevens gebruiken om je te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat je hier in geïnteresseerd zou zijn of om je onze nieuwsbrief toe te sturen. In dit kader gebruiken wij je gegevens op basis van het klantenprofiel en klantensegment (vb gezinssamenstelling, vegetariër, interesses, ...) dat wij afleiden op basis van je voorkeuren, je aankopen en je gedragingen online; Indien je via elektronische communicatie op de hoogte wenst gehouden te worden van onze aanbiedingen, nieuwsbrieven, producten en diensten dien je je toestemming hiervoor te geven. Indien je dergelijke communicaties niet meer wenst te ontvangen kan je eveneens op ieder ogenblik je toestemming intrekken door contact op te nemen met ons. Onze contactgegevens kan je hieronder terugvinden.

Indien Wielkse.be overgaat tot volledig geautomatiseerde besluitvorming zal je hier vooraf meer informatie over ontvangen.

Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan je gebruik maakt en voor het in orde stellen van de administratie die hieraan verbonden is, zoals het toekennen van Bonuspunten in het kader van ons getrouwheidsprogramma , het leveren van je bestelling, ...

De creatie en het beheer van je My Wielkse.be – account.

Uw Gegevens in je My Wielkse.be – account zullen gebruikt worden om de navigatie op onze website tussen de verschillende producten, diensten, online- acties en online wedstrijden te vergemakkelijken door het voorafgaandelijk invullen van je persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, ...).
Het realiseren van studies en statistieken. Na het anonimiseren van je Gegevens, kunnen wij deze gebruiken om statistieken en rapporten te genereren aangaande het gebruik van onze diensten, de verkoop van onze producten, het verloop van onze acties, wedstrijden en dergelijke meer. Het is belangrijk voor je om te weten dat we hiervoor werken met geanonimiseerde gegevens die op geen enkele wijze terug te brengen zijn naar individuen.
Het respecteren van onze wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde Gegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of verplichte overdracht van gegevens in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
De wettelijke grondslagen op basis waarvan wij over kunnen gaan tot het verwerken van je gegevens betreffen:
Je toestemming: bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven
Een overeenkomst die je hebt afgesloten met Wielkse.be Belgium
Een gerechtvaardigd belang van Wielkse.be Belgium na grondige en doordachte afweging of de fundamentele rechten en vrijheden van jou als klant niet zwaarder doorwegen
Wettelijke verplichtingen (vb bijhouden facturen, identificatie plicht gebruiker prepaid telefoonkaart)
In het kader van bovenvermelde verwerkingen kan Wielkse.be Belgium je contacteren, bijvoorbeeld om je te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden. Je kan kiezen op welke manier Wielkse.be contact met je kan opnemen:
• Per e-mail;• Per sms;• Per post;• Via sociale media.
Als je niet meer winst gecontacteerd te worden door Wielkse.be Belgium voor commerciële of reclame doeleinden, kan je ons hierover informeren op het volgende adres:
Wielkse.be Belgium – KlantendienstHeirbaan 235, 9220 Hamme België;
Klantendienst: 0473 93 62 78Via je My Wielkse – account
Je kan je steeds uitschrijven van onze nieuwsbrieven door de link onderaan de nieuwsbrieven te gebruiken. Mocht je je al hebben laten registeren op de zogeheten "bel – me niet" lijst (telefoon) of de "robinson-lijst" (post), dan wordt hier uiteraard rekening mee gehouden. Wielkse.be Belgium zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:
je ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;
in de gevallen die de wet bepaalt;wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure; of op verzoek van wetgevende of rechterlijke instanties.
We wensen hierbij te benadrukken dat bedrijven die behoren tot de groep Wielkse.be niet beschouwd worden als derden, in zoverre zij de gegevens verwerken in opdracht van Wielkse.be Belgium. Daarenboven worden je gegevens enkel en alleen gedeeld binnen de bedrijven die tot de Wielkse.be behoren indien dit noodzakelijk is voor de vereiste verwerking. In dit kader heeft Wielkse.be Belgium de gepaste organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen. Bovendien doet Wielkse.be Belgium beroep op bepaalde onderaannemers zoals ICT bedrijven voor onderhoud en beheer van onze websites, bedrijven die instaan voor aan huis leveringen van de door jou bestelde producten, studiebureaus, marketing bureaus, gegevensanalysten, ... teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden evenmin als derden beschouwd. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers je gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren conform onze instructies en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.
5. Jouw rechten
Als klant heb je steeds bepaalde rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van je gegevens. Hieronder vind je een overzicht van deze rechten en hoe je die kan uitoefenen.
1. Je hebt steeds recht op toegang tot en inzage in je Gegevens via je My Wielkse-account. Heb je geen My Wielkse-account, dan kan je steeds schriftelijk contact met ons nemen om toegang te verkrijgen tot je gegevens en dit op één van volgende manieren:
via ons contactformulier via de website https://Wielkse.be/contact
schriftelijk naar volgend postadres: Wielkse.be Belgium – Klantendienst – Heirbaan 235, 9220 Hamme België;
2. Je hebt altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde Gegevens te laten verwijderen of recht te zetten of om je Gegevens te laten schrappen. Je kan dit doen via je My Wielkse-account voor de meest gangbare Gegevens. Heb je geen Wielkse.be Connect- Account, dan kan je steeds contact met ons opnemen op een van volgende manieren:
per telefoon via 0473 93 62 78;
schriftelijk naar volgend postadres: Wielkse.be Belgium – Klantendienst – Heirbaan 235, 9220 Hamme België;
3. In bepaalde gevallen omschreven door de wet heb je als klant het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je Gegevens, om de verwerking van je Gegevens te beperken of om je eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van Gegevens in te trekken. Je kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons: via ons contactformulier via de website https://wielkse.be/contact schriftelijk naar volgend postadres: Wielkse.be Belgium – Klantendienst – Heirbaan 235, 9220 Hamme België.
Bij de uitoefening van je recht op beperking van of verzet tegen de verwerking of om de door jou gegeven toestemming in te trekken, verzoeken wij je om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) je je verzet of welke toestemming je wenst in te trekken. We wensen je er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen (bv. profilering) , het beperken van bepaalde verwerkingen of het intrekken van je toestemming voor bepaalde verwerkingen van je gegevens tot gevolg kan hebben dat je niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.
Indien je je wenst te verzetten tegen profilering, zullen wij niet meer in staat zijn om je specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties of acties aan te bieden afgestemd op je interesses, je voorkeuren en je aankoopgedrag. Daarenboven zal je in dit geval niet langer meer gebruik kunnen maken van het Wielkse.be Bonus Card programma en andere diensten aangeboden door Wielkse.be en waarvoor je een contract afsluit met Wielkse.be. Je kan echter wel steeds op anonieme wijze je boodschappen doen in onze winkel.
Wens je daarenboven wel nog op de hoogte blijven van onze algemene promoties en aanbiedingen, zonder garantie dat deze aanleunen bij je interesses en voorkeuren en zonder dat deze gebaseerd zijn op je aankoopgedrag waardoor deze minder interessant voor je kunnen zijn, kan dit uiteraard door middel van onze nieuwsbrief.
4. Je hebt eveneens, in welbepaalde gevallen, het recht om de overdraagbaarheid van je Gegevens te vragen indien Wielkse.be Belgium je Gegevens, die door jou werden aangeleverd, verwerkt op basis van je toestemming of verwerking in het kader van de uitvoering van een contract tussen jou en Wielkse.be Belgium en deze verwerking volledig via een geautomatiseerd procédé wordt verricht. Deze aanvraag kan je steeds indienen via je Wielkse.be Connect-Account. Heb je geen dergelijke account, dan kan je steeds contact met ons opnemen op één van volgende wijzen: via ons contactformulier via de website https://Wielkse.be/contact schriftelijk naar volgend postadres: Wielkse.be Belgium – Klantendienst – Heirbaan 235, 9220 Hamme
5. Indien je je rechten wenst uit te oefenen, vragen wij je om ons een bewijs van je identiteit te verschaffen, dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van je gegevens te voorkomen. Wij vragen je dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van identiteitskaarten toe te voegen aan je aanvraag. Deze kopie zal enkel en alleen door ons gebruikt worden om de door jou gevraagde rechten uit te voeren. Voor je veiligheid bij het versturen van informatie per e-mail raden we je dan ook aan om je kaartnummer (of documentnummer indien je gebruik maakt van een ander bewijsmiddel) en je foto af te dekken indien je dat aan ons doorstuurt.
6. Voor de volledigheid stellen wij je eveneens op de hoogte van je recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact) indien Wielkse.be Belgium niet reageert op aanvraag tot toegang tot je gegevens, je aanvraag weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen. Dat recht heb je eveneens indien je van oordeel bent dat de door Wielkse.be Belgium uitgeoefend verwerking ongeoorloofd zou zijn.
6. Cookies en andere technologiën
Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst wanneer je een website bezoekt. Ze slaan je voorkeuren en gegevens op waardoor je niet steeds dezelfde info moet invoeren. Cookies zorgen er dus voor dat je tijd wint en een gepersonaliseerde surfervaring beleeft. En dat zonder dat je privacy in het gedrang komt. Je kan namelijk zelf kiezen welke cookies je toelaat. Ga naar onze cookiepagina om er meer over te weten.
7. Logbestanden
Naast de bovenvermelde gegevens registreert Wielkse.be Belgium tevens gegevens wanneer je de website bezoekt onder de vorm van logbestanden dewelke de activiteit van de websites registreert (bv: je IP-adres en de datum en het uur waarop je elke pagina hebt bezocht). Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren.
8. Bewaartermijn
Wielkse.be Belgium bewaart je gegevens enkel zolang wij verplicht zijn deze te bewaren in het kader van een wettelijke verplichting of zolang wij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid en de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In dit kader gebeurt er een jaarlijkse evaluatie door Wielkse.be Belgium. Uiteraard heb je steeds het recht je te beroepen op je rechten zoals hierboven uitgelegd.
9. Risico's verbonden aan gebruik internet en online applicaties
Het gebruik van onze websites, mobiele applicaties en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te versturen, de risico's van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico's van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.
10. Wijzigingen
Wielkse.be Belgium behoudt zich het recht voor de verklaring 'Bescherming van het privéleven' te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 17.11.2022.
Firmanaam: Wielkse.be Belgium 
Website : www.Wielkse.beContact: 0473 93 62 78Gunter WielsHeirbaan 235,9220 HammeBelgië
Email: moc.liamG%40sleiW.retnuG